Service

Vi vill att alla ska ha möjlighet att leva ett så gott liv som möjligt tillsammans med andra människor. Kårkullas målsättning är att erbjuda service av god kvalitet. Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda service för personer med utvecklingsstörning. Vi strävar efter att erbjuda kontinuerlig individ- och familjecentrerad habilitering och service som stöder utveckling och samhällsdeltagande. Kårkulla erbjuder också rehabiliterande verksamhet.

Hur får man Kårkullas tjänster?

Eftersom kommunerna köper servicen av Kårkulla samkommun behövs ett kontrakt mellan kommunen och Kårkulla. Den första kontakten till verksamheten sker via omsorgsbyrån antingen genom brukaren, dennes anhöriga eller genom hemkommunen. För att uttrycka och motivera servicebehovet kan den eventuella vårdande instansen (sjukhuset, hälsocentralen) först ta kontakt med hemkommunen och önska att kommunen köper servicen av Kårkulla.

Den individuella servicen planeras av Kårkullas socialkurator i samarbete med respektive brukares hemkommun. Den överenskomna servicen framgår ur brukarens omsorgsprogram eller ur en betalningsförbindelse. Utgående från dessa förverkligas servicen. Personen i frågan behöver alltså inte vara omsorgens klient, ett kontrakt mellan beställaren och Kårkulla samkommun görs då enligt överenskommelse. Också korta konsultationer till t.ex. skolor är möjliga.

Serviceutbud och priser

Kårkullas  prissättningsgrunder fastställs av samkommunens fullmäktige. Priserna godkäns av styrelsen.

Kårkullas produktkatalog riktar sig i första hand till Kårkulla samkommuns medlemskommuner och avsikten är att kort beskriva vårt serviceutbud och våra priser.

Produktkatalogen hittar du i vår materialbank.

© 2019 Kårkulla samkommun