Samkommunsstyrelsen 30.3.2017

Pressmeddelande 30.3.2017

Styrelsen godkände bokslut med verksamhetsberättelse 2016

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 30.3.2017 i Helsingfors och behandlade bland annat följande ärenden:

Bokslut med verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen tog del av samkommunen och samkommunkoncernens bokslut och verksamhetsberättelse för 2016. Styrelsen undertecknade bokslutet och överlåter det till revisorerna och revisionsnämnden.

Kårkulla samkommuns externa verksamhetsintäkter uppgick år 2016 till 53 927 246,84 euro medan verksamhetskostnaderna uppgick till 51 659 205,04 euro.

Räkenskapsperioden visar ett överskott om 1 151 983,42 euro fördelat så att specialomsorgen uppvisar ett överskott om 1 229 295,47 euro, missbrukarvården ett underskott om 50 161,01 euro och arbetsklinikverksamheten, vilken överläts åt Härmän Kuntoutus Oy våren 2016, ett underskott om 27 151,04 euro.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Personalbokslut 2016

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2016 och är tagna ur ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter samt ur personalutbildningens verksamhetsberättelse. I personalbokslutet ingår uppgifter om Kårkulla samkommuns personal, arbetsplatshälsovård, UUA-verksamhet, arbetarskyddet och personalutbildningen.

I personalbokslutet framkommer bland annat att Kårkulla samkommun 31.12.2016 hade 911 anställda, vilket betyder att antalet ökat något från 2015 (880). 68 procent jobbade heltid, 85 procent hade tillsvidareanställning och 84 procent var kvinnor. De totala löneutgifterna uppgick till dryga 32 miljoner euro. I medeltal deltog varje anställd i 2,4 utbildningsdagar.

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner personalbokslutet för 2016.

 Mer information ger:
Viceordförande
Bengt Kronqvist
Tfn 050-5892520

Samkommunsdirektör
Sofia Ulfstedt
Tfn 0247 431 200

© 2015 Kårkulla samkommun