Samkommunsstyrelsen 25.8.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 25.8.2017 i Estland, Tallin och behandlade bland annat följande ärenden: 

 STYRELSEN FÖRESLÅR ENBART KOSTNADSNEUTRALA PRISHÖJNINGAR OCH –SÄNKNINGAR

Budgetförslag 2018 och förslag till ekonomiplan 2018-2020

I budgetförslaget har medlemskommunernas utlåtanden beaktats där det varit möjligt.

Budgetförslaget bygger på oförändrade priser jämfört med år 2017 samt en ny kostnadsneutral justering av priserna mellan boendeverksamhet och EUC. För Expert- och utvecklingscentrets del föreslås att det sker en höjning av en del av EUC: s priser, men den kompenseras till 100 % av en motsvarande sänkning av boendeverksamhetens priser.

Enligt det nuvarande budgetförslaget ökar de externa verksamhetsintäkterna med 1,72 % eller 939 640 euro till 55 504 930 euro jämfört med innevarande årsbudget 2017. De externa verksamhetskostnaderna ökar med 2,67 % eller 1 429 870 euro till 54 886 510 euro. Investeringsbudgeten har såsom fullmäktige beslöt 14.06.2017 § en bruttosumma på 13,3 miljoner euro. De kommunala betalningsandelarna ökar med sammanlagt  836 660 euro eller 1,73 % till 49 356 980 euro.

Styrelsen fortsätter behandlingen av budgeten på sitt nästa möte 28.9.2017.
Fullmäktige behandlar budgetförslaget på sitt möte den 11.10.2017.

 

STYRELSEN GODKÄNDE FÖRSLAGET TILL KOMMUNSTRATEGI FÖR KÅRKULLA

Kårkullas styrelse godkände förslaget till kommunstrategi 2018-2020 för Kårkulla samkommun. Enligt den nya kommunallagen § 37 ska kommuner ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Från 1.1.2018 ersätter kommunstrategin den allmänna strategin och tar hänsyn till främjandet av brukarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, personalpolitiken samt brukarnas möjlighet att delta och påverka utvecklandet av livsmiljön. Fullmäktige behandlar kommunstrategin på sitt möte den 11.10.2017.

Mer information ger:
Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 040-7090390
Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, 0247 431 200

 

© 2015 Kårkulla samkommun