Samkommunsstyrelsen 24.5.2018

Pressmeddelande 24.5.2018

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 24.5.2018 i Tammerfors och behandlade bland annat följande ärenden:

Priserna höjs 2019

Styrelsen godkände ramarna för det fortsatta budgetarbetet för 2019. Samkommunen har haft oförändrade medelpriser under åren 2016-2018. Då dessutom samkommunens lönekostnader enbart på grund av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna stiger med ca 3,9 % på årsnivå 2019 jämfört med 2018 föreslås ramarna för det fortsatta budgetarbetet utgå från en 4 %-höjning.

Medlemskommunerna delges principerna för budgetarbetet inom maj månad. Förslag till investeringsbudget presenteras för styrelsen först i augusti, eftersom fyra stora byggnadsprojekt i Pargas ännu är under upphandling.

Styrelsen godkände huvudritningar för Kårkullabackens byggprojekt

Kårkullasamkommunharunderplaneringtvånyabyggnadertillvårdhemmetochetttill bostadsområdet i Pargas. Huvudritningar samt ansökan av byggnadslov för Kris, undersökning- och rehabiliteringsenheten (KUR-huset) vid vårdhemmet godkändes av styrelsen.

Mer information ger: Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 040-7090390

© 2015 Kårkulla samkommun