Samkommunsstyrelsen 23.5.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 23.5.2017 i Helsingfors och behandlade bland annat följande ärenden: 

Ingen prishöjning år 2018

Styrelsen godkände ramarna för det fortsatta budgetarbetet för 2018.

Enligt preliminära beräkningar skulle samkommunens volym öka med 4 800 prestationer, alltså med ca 1,1 % på årsnivå. Med oförändrade priser innebär volymökningen ca 450 000 euro till i kommunala betalningsandelar. Styrelsen beslutade att priserna inte höjs år 2018, utan bibehålls på samma nivå som är 2016 och 2017.

Medlemskommunerna delges principerna för budgetarbetet inom maj månad.

Ny värdegrund tas ibruk

Styrelsen godkände förslaget till ny värdegrund för Kårkulla samkommun.

Värdegrunden har utarbetats av samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor och nyckelorden är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Värdegrunden vilar på en teori om hälsans ursprung och en känsla av sammanhang. Utgångspunkten var att värdegrunden bör vara lätt att ta till sig och bör omfatta de fyra olika intressenterna: brukare, anhöriga, personal och kommun. Förverkligandet beskrivs i strategier separat för alla intressenter.

Inköp av aktier för nytt autismboende i Vanda

Kårkulla samkommuns styrelse godkände inköp av aktier i höghus för ett nytt autismboende i Vanda. Det skuldfria priset på aktierna är 2,4 miljoner euro. Lägenheterna hyrs ut ut till brukarna så att deras hyreskostnader täcks av FPA:s max hyresbidrag.

Verksamheten i Nyland har sedan år 2012 sökt efter lämpliga tomter eller hus för ett autismboende i regionen. Medlemskommunerna i mellersta Nyland har redan länge efterlyst en dylik boendeenhet i regionen då efterfrågan på boendeplatser för personer med autism har varit akut i flera år.

 

Mer information ger:
Viceordförande
Bengt Kronqvist
Tfn 050-5892520

Samkommunsdirektör
Sofia Ulfstedt
Tfn 0247 431 200

 

 

© 2015 Kårkulla samkommun