Samkommunsstyrelsen 14.12.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 14.12.2017 i Helsingfors

Styrelsen godkände brukarstrategi 2018-2020 för Kårkulla

Styrelsen godkände Kårkulla samkommuns brukarstrategi vars syfte är att säkra kvalitativt god omsorg för brukarna. Brukarstrategin beskriver hur samkommunens värderingar förverkligas för brukarna och kvalitetskriterier och kvalitetsmål definieras utifrån brukarnas välbefinnande.  

Kårkulla samkommuns brukarstrategi ingår som en del i kommunstrategin, vilken godkändes av fullmäktige i oktober 2017. Kommunstrategin tar hänsyn till främjandet av brukarnas välfärd, ordnandet och produktion av tjänster, personalpolitiken samt brukarnas möjlighet att delta och påverka utvecklandet av livsmiljön. Kårkulla samkommun följer nationella riktlinjer och kvalitetskriterier för personcentrerad service.

Kronans och Österby serviceenheter delas

Styrelsen godkände nämndens förslag att dela Kronans serviceenhet, som är belägen i mellersta och södra Österbotten, i två enheter. I praktiken sker detta genom att Sundom boende bryts ut från Kronan och bildar en egen enhet till vilken en enhetschefstjänst inrättas. Serviceenheten är i dagsläget för stor att administrera för en enhetschef. Likaså beslöt styrelsen att Österby serviceenhet i Ekenäs spjälks upp i två enheter och att en ny enhetschefstjänst inrättas. De nya enheterna utgörs av Brogränd 1 och Österby seniorboende samt Brogränd 2.

I augusti 2017 tog Kårkullas styrelse ett principbeslut om att de enheter där arbetsbördan är för stor för enhetschefen kan delas in i två enheter.

Mer information ger: Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 040-7090390

© 2015 Kårkulla samkommun