Aktuellt

19.11.2018

Modell för samarbete mellan de tvåspråkiga landskapen

Bakgrund: Förslaget till denna modell för samarbete mellan de tvåspråkiga landskapen utgår från regeringens propositioner (RP 15/2017 rd och RP 16/2018 rd) om vård- och landskapsreformen och tillhörande valfrihet inom social- och hälsovården.

Varje tvåspråkigt landskap har en lagbaserad skyldighet att ordna social- och hälsovård på båda svenska och finska, så att kunden själv kan välja på vilket språk han eller hon vill ha sin vård. Språklagstiftningen förutsätter att den svensk- och finskspråkiga befolkningen i de tvåspråkiga landskapen har lika tillgång till vård på eget språk och att båda språkgrupperna har en fungerande valfrihet. Kravet på likvärdig service på svenska och finska innebär att vård- och servicekedjorna ska fungera oavbrutet på kundens språk. Den muntliga, skriftliga och digitala kommunikationen med social- och hälsovården ska ske på kundens språk. Servicen är jämlik om samma servicenivå garanteras för båda språkgrupperna.

Vissa typer av social- och hälsovårdstjänster har ett relativt litet befolkningsunderlag på svenska, samtidigt som tjänsternas kvalitet är högst beroende av kommunikation på kundens eget språk. Exempel på sådana tjänster är olika psykiatriska tjänster, omplaceringsverksamhet inom barnskyddet, viss funktionshinderservice och specialiserad geriatri. Därför vore det ändamålsenligt att de tvåspråkiga landskapen skulle samarbeta kring samordnandet och produktionen av sådana tjänster på svenska. I nuläget är tillgången till sådan service på svenska i huvudsak splittrad och bristfällig, med undantag av specialomsorgen för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Målsättningen med detta förslag är att bygga upp kvalitativa och trygga vård- och servicekedjor när det gäller sådana tjänster, vars svenskspråkiga befolkningsunderlag är relativt litet och inom vilka en fungerande kommunikation på kundens språk är av särskild betydelse.

Förslag på modell för samarbete kring sakkunskap och serviceproduktion

Vi föreslår att de tvåspråkiga landskapen samarbetar kring svenskspråkig serviceproduktion, upprätthållande av expertis och koordinering av serviceproduktion genom att bilda två gemensamma bolag. Vi utgår här från två olika bolag, men modellen kunde på sikt genomföras även med ett gemensamt bolag. Kunderna har enligt modellen möjlighet att välja om de vill skaffa sina tjänster från något av de två bolagen, från landskapets affärsverk eller från någon annan producent. Det ena bolaget (Bolag 1) skulle koordinera och skapa svenskspråkiga vårdkedjor via privata och offentliga producenter av svenskspråkiga tjänster. Bolaget skulle förmedla expertis både till landskapens affärsverk och till kunder med kundsedel eller personlig budget. Det andra bolaget (Bolag 2) skulle ta över en del av samkommunen Kårkullas serviceproduktion och den befintliga kompetensen och expertisen. Detta bolag skulle bildas med snabb tidtabell för att säkerställa en obruten övergång i servicen för de personer som idag är beroende av Kårkullas institutionsvård, men även annan verksamhet. Bildandet av Bolag 1 och utformandet av dess verksamhet skulle i sin tur kräva mer planering och tid. De två bolagens tjänster säljs mot kundsedel och personlig budget samt till landskapens affärsverk. Bolagen säljer inte tjänster till utomstående. Därmed omfattas inte köp av bolagens tjänster av upphandlingslagen.

Bolag 1:

- Ägs av de tvåspråkiga landskapen

- Bolagets uppgift är att koordinera och skapa svenskspråkiga vårdkedjor via producenter av svenskspråkiga tjänster.

- Bolaget förmedlar expertis till de tvåspråkiga landskapens affärsverk. Bolaget erbjuder rådgivningstjänster och serviceplanering till kunderna. Bolaget kan även upprätthålla praktisk utvecklingsverksamhet. Bolaget kan vid behov producera service.

- Exempel på serviceformer som bolaget koordinerar:

Serviceplanering och rådgivning
Upprätthållande av pool för svenskspråkiga familjer inom barnskyddets akuta omplaceringsverksamhet samt för familjevård inom barnskydd och psykiatri
Upprätthållande av pool för svenskspråkiga personliga assistenter
Institutionaliserad missbrukarvård
Utredningar, undersökningar och tester, till exempel minnestester, psykiatriska tester, diagnostisering av neuropsykiatriska sjukdomar
Psykiatriska inriktningar (till exempel neuropsykiatri, ätstörningar, rättspsykiatri, psykiatri kopplat till funktionshinderfrågor)
Specialiserad geriatri
Krävande barnskyddsutredningar
Boendeverksamhet och dagverksamhet

Bolag 2:

- Ägs av de tvåspråkiga landskapen

- Bildas för att upprätthålla en del av Kårkullas serviceproduktion och expertis.

Kårkullas expert- och utvecklingscenter
Institutionsvård (i nuläget ca 50 klienter, men är under avveckling)
Specialenheter för undersökning, kris och rehabilitering
Tjänster kring autismspektrum
Boendeverksamhet
Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning (dagverksamhet)

Förslag på lagändring

För att säkerställa det landskapsöverskridande samarbetet mellan de tvåspråkiga landskapen bör det finnas ett förpliktande stadgande i lagen om ordnande av social- och hälsovård. Vi föreslår ett fjärde moment i 10 § i lagen om ordnandet av social- och hälsovården (med röd text):

10 §

Samarbetsområden för social- och hälsovården

För den regionala samordningen och utvecklandet av samt för samarbetet kring den social- och hälsovård som ordnas av landskapen finns fem samarbetsområden. Bestämmelser om de landskap som hör till samarbetsområdena utfärdas genom förordning av statsrådet så att landskapen Birkaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Nyland och Egentliga Finland, som är huvudmän för universitetssjukhus, hör till olika samarbetsområden.

För varje samarbetsområde upprättas ett samarbetsavtal mellan landskapen.

Landskapen Birkaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Nyland och Egentliga Finland sköter de förvaltningsuppgifter som krävs för att upprätta samarbetsavtalen.

De fem tvåspråkiga landskapen bildar ett samarbetsområde för den riksomfattande samordningen av social- och hälsovård för den svenskspråkiga befolkningen. För samarbetsområdet upprättas ett samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga landskapen. Bestämmelser om vilka tjänster som samarbetet omfattar utfärdas genom förordning av statsrådet. Landskapet xx sköter de förvaltningsuppgifter som krävs för att upprätta samarbetsavtalet.

Detaljmotiveringarna till det nya momentet 10 § 4 mom. bör innehålla följande information:

En del av de tjänster och uppgifter som hör till socialvården och hälso- och sjukvården får samlas till större helheter till ett eller flera landskap, om det är nödvändigt för att säkerställa tillgången till tjänster och tjänsternas kvalitet samt kundernas rättigheter till exempel på grund av att uppgifterna är krävande eller att de aktualiseras sällan eller på grund av stora kostnader till följd av uppgifterna.

För att säkerställa tillgången till sådana svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster som har ett litet befolkningsunderlag och som till sin natur förutsätter att kunderna kan använda och får betjäning på sitt eget språk, är det nödvändigt att skapa ett samarbetsområde mellan de tvåspråkiga landskapen. Exempel på sådana tjänster är olika psykiatriska tjänster, omplaceringsverksamhet inom barnskyddet, viss funktionshinderservice och specialiserad geriatri samt samkommunen Kårkullas specialiserade service.

Bestämmelser om de tjänster som samarbetet ska omfatta utfärdas genom statsrådets förordning. Landskapen upprättar ett samarbetsavtal som reglerar samarbetet i detalj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

© 2015 Kårkulla samkommun