Välkommen att ge respons på vår verksamhet

Kårkulla samkommun värdesätter respons från brukare, anhöriga, kunder och personal. Responsen ger oss riktlinjer för hur vi kan utveckla vår service och vad vi behöver bli bättre på. Respons kan inlämnas, som webbformulär, antingen som fritt formulerad text eller i riktad form.Den riktade responsen har en behandlingstid på 14 dagar. All respons behandlas anonymt. Vid inlämning av respons väljer man själv ifall man vill lämna sina kontaktuppgifter. 

Fritt formulerad respons

Riktad respons

Pappersversion i utskriftsvänligt format finns tillgänglig för såväl den fritt formulerade som den riktade responsen:

Utskriftsvänlig responsblankett

 

Kårkulla samkommuns patientombudsman
Patientombudsmannen informerar om patientens rättigheter och ger anvisningar i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter samt patientskadelagen.
Patientombudsman: Susanna Friman
Kontaktuppgifter: anträffbar under tjänstetid tfn 02-3146000, e-post  potilasasiamies@tyks.fi 

Socialombudsman
Socialombudsmannen ger socialvårdsklienter råd i frågor som gäller deras ställning och rättigheter. Samkommunens klienter hänvisas till socialombudsmannen i sina hemkommuner. Även klienternas anhöriga och andra närstående kan kontakta socialombudsmannen. Kontaktuppgifterna till socialombudsmannen i klientens hemkommun fås av hemkommunens telefonväxel eller på hemkommunens webbplats. Socialombudsmannens uppgifter anges i lagen om klientens ställning och rättigheter (klientlagen).

 

 

© 2019 Kårkulla samkommun