Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

 

Läs mera

 

 

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi


Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Revisionsnämnden
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

Tjänsteinnehavarnas överklagbara delegationsbeslut finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät från följande måndag efter att beslutet fattats. Om måndagen infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter.

Läs mer

Samkommunsdirektören

Ekonomidirektören

Chefen för EUC

Personalchefen
Beslut nr 175 / 17.10.2018

Regionchefen i västra Nyland

Regionchefen i mellersta Nyland
Beslut nr 32 / 22.10.2018
Beslut nr 31 / 16.10.2018

Regionchefen i östra Nyland

Regionchefen i Åboland

Regionchefen i mellersta och södra Österbotten

Regionchefen i norra Österbotten
Beslut nr 17 / 7.11.2018
Beslut nr 16 / 7.11.2018
Beslut nr 13 / 30.10.2018


 

 

 

 

 

 

© 2015 Kårkulla samkommun