Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

 

Läs mera

 

 

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi


Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Revisionsnämnden
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

Tjänsteinnehavarnas överklagbara delegationsbeslut hålls tillgängliga i samkommunens allmänna datanät. Besluten publiceras tre dagar efter att beslutet fattats. Om dagen för publicering infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter.

Läs mer


Samkommunsdirektören

Ekonomidirektören

Chefen för EUC

Personalchefen

Regionchefen i västra Nyland

Regionchefen i mellersta Nyland
Beslut 3 / 21.1.2019
Beslut 2 / 21.1.2019

Regionchefen i östra Nyland

Regionchefen i Åboland
Beslut 1 / 5.1.2019

Regionchefen i mellersta och södra Österbotten

Regionchefen i norra Österbotten

 

 

 

 

 

 

© 2015 Kårkulla samkommun