Erityishuolto

Neuvontapalvelut

Erityishuoltoneuvolat toimivat ensimmäisenä kontaktina Kårkulla kuntayhtymään.

Lue lisää

Kuntayhtymässä toimii seitsemän erityishuoltoneuvolaa, jotka sijaitsevat Porvoossa, Helsingissä, Raaseporissa, Paraisilla, Närpiössä, Vaasassa ja Pietarsaaressa. Neuvolat tarjoavat palveluja kaikille kuntayhtymän asiakkaille. Neuvolat ovat portti kuntayhtymän palveluihin ja ne ovat kuntayhtymän, kuntien, asiakkaiden ja omaisten muodostaman verkoston keskiössä.

Neuvoloissa tarjotaan neuvontaa, tukea ja tietoa sekä arviointeja ja testejä. Tapaamiset voivat tapahtua palvelunkäyttäjän omassa kodissa, neuvolassa tai esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa. Neuvolan monialainen tiimi koostuu sosiaalikuraattoreista, psykologeista ja kuntoutusohjaajista.


Tukitoiminta

Kårkulla tarjoaa lyhytaikaishoitoa, perhehoitoa, tukihenkilötoimintaa sekä henkilökohtaista apua.

Lue lisää

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoito Kårkullassa voi muodostua aamuhoidosta, iltapäivähoidosta, asumisvalmennuksesta, omaishoitajan tuesta tai muusta tilapäisestä hoidosta. Lyhytaikaishoitoa järjestetään Kårkullan yksiköissä tai perhehoitona.

Perhehoito

Perhehoitoon kuuluvat lapsen hoivaan ja kasvatukseen liittyvät asiat sekä lapsen tukeminen perheessä ja perheen ulkopuolella.  

Perhehoidon tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuus hoivaan korvaavassa perheessä, jossa on läheiset ja turvalliset ihmissuhteet, eli toiminnalla tavoitellaan jaettua vanhemmuutta, jonka kesto voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista.

Perhehoidon tarve voi myös olla satunnaista, eli lapsi on korvaavan perheen hoidossa vain lyhyen aikaa, esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin tai viikko kerrallaan jne.  Perhehoito voi myös kestää pidempään, eli lapsi asuu pysyvästi perhekodissa.

Perhehoidon lähtökohtana ovat lapsen tarpeet.  Perhehoito on mitä suurimmissa määrin tiimityötä, jossa perhehoidossa oleva lapsi, lapsen huoltaja ja sosiaalityöntekijä toimivat yhdessä.

Tukihenkilö

Tukityö kohdistuu henkilöihin, jotka asuvat vanhempiensa luona tai asumistoiminnassa.

Tukihenkilöllä on ystävyyssuhteen tapainen suhde palvelunkäyttäjän kanssa. Tukihenkilön tärkein tehtävä on tukea ja auttaa henkilöä tämän omien ehtojen ja toiveiden mukaisesti, esimerkiksi osallistumalla harrastuksiin.

Henkilökohtainen apu (vammaispalvelulain mukaan)

Toiminta kohdistuu vammaisille, jotka tarvitsevat apua päivittäisiin kotihoidon askareisiin ja osallistuakseen vapaa-ajan harrastuksiin, yhteiskunnalliseen toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen kotona ja kodin ulkopuolella.


Asumistoiminta

Kuntayhtymän asumispalvelut ovat kuntayhtymän taloudellisesti merkittävin yksittäinen toimintamuoto. Asumispalveluissa on pyrkimyksenä mahdollisimman laaja asumistarjonta lähellä asiakkaiden kotiseutua.

Lue lisää

Tarjoamme henkilöille, jotka tarvitsevat tukea, apua, huoltoa ja hoitoa kodissaan erilaisia asumismuotoja. Vaihtoehtoina on asua yhdessä muiden kanssa ryhmäkodissa tai omassa asunnossa lähellä muita tukea tarvitsevia. Koti voi olla kerrostalossa, rivitalossa tai omakotitalossa ja se voi sijaita kaupungissa tai maalla. Asumistuki muokataan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti palelunkäyttäjän kyvyt, resurssit ja vahvuudet huomioiden.

Kårkulla samkommunin asumissuunnitelma 2020 (ruotsiksi)

Asumisvalmennus ja asuntola-asuminen

Asumisvalmennuksen tavoitteena on kartoittaa asiakkaan toiveet ja valmiudet pysyvän asumismuodon valinnan edessä. Asumisvalmennus tehdään yhteistyössä koko perheen kanssa. Asumisvalmennusta saavat kaikenikäiset henkilöt, jotka ovat erityishuolto-ohjelmassaan toivoneet muuttoa kodistaan. Asumisvalmennusta annetaan lyhytaikaisyksiköissä.

Kårkullalla on yksi asuntola Paraisilla yhteistyössä ammatillisen erityisoppilaitoksen Optiman kanssa. Oppilaat asuvat asuntolassa koulupäivinä maanantaista perjantaihin.

Asuntolassa nuorisolla on mahdollisuus kokeilla eri tapoja asua. Ensimmäisen vuoden ajan asutaan ryhmässä, jolloin henkilökunta sijaitsee samassa tilassa. Myöhemmin voi kokeilla asua itsenäisemmin.

Hoitokoti

Kårkullan hoitokodissa Paraisilla tarjotaan laitoshoitoa vuoteen 2020 asti. Laitoshoitoa puretaan valtioneuvoston vuoden 2010 periaatepäätöksen mukaan.

Kårkullan hoitokoti on jaettu eri asumisyksiköihin. Henkilöt asuvat omissa huoneissaan ja heillä on yhteinen olohuone ja keittiö. Hoitokodissa voi myös asua omassa asunnossa.

Useimmat hoitokodin asukkaat ovat fyysisesti ja/tai henkisesti syvästi vammautuneita aikuisia tai vanhuksia.  Heillä on usein vaikea autismi tai psykiatrinen liitännäissairaus. Hoitokodissa tarjotaan säännöllistä päivätoimintaa kaikille asukkaille.  Myös monipuolisesta vapaa-ajantoiminnasta huolehditaan.


Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on taata vammaiselle henkilölle päivittäistä toimintaa sekä tarjota työtä, tekemistä ja erilaisia kehittäviä kokemuksia sopivan virikkeellisessä ympäristössä. Haluamme tarjota sosiaalisia kontakteja eri ihmisten ja ihmisryhmien kanssa sekä erilaisia yhteisöllisiä tilanteita ja eväitä näiden tilanteiden hallitsemiselle. Käytämme sosiaalipedagogista oppimismenetelmää, joka perustuu työtarjousten, aikuisopetuksen ja erilaisten toimintojen kautta oppimiseen sekä tarvelähtöisiin kokemuksiin. Oppimistavoitteet asetetaan kunkin vammaisen henkilön edellytysten tasolle.

Lue lisää

Työtoiminta

Toiminta koostuu omien tuotteiden ja palvelujen valmistuksesta ja tuottamisesta sekä alihankintatöistä tai muista yksilöllisesti sovelletuista työtehtävistä. Työn lisäksi tarjoamme fyysisiä ja kulturelleja aktiviteetteja kuten aikuiskoulutusta ja sosiaalisten taitojen oppimista.

Työhönvalmentajan palvelut tuetun työllistymisen menetelmän mukaisesti sisältävät tukea ja ohjausta henkilöille, jotka pääsääntöisesti ovat työnhaussa ja tarvitsevat yksilöllistä tukea sijoittuakseen työmarkkinoille. Palvelukokonaisuus sisältää työnhakijan kykyjen, toiveiden ja mahdollisuuksien kartoituksen, apua työnhakuun ja työpaikan valintaan, työtehtävien opettaminen työpaikalla sekä tukea ja tietoa työnantajalle ja kontakteja työnhakijan verkostoon.

Avotyötoiminnassa avotyöntekijä ei ole työsuhteessa vaan huoltosuhteessa. Kårkullan työhönvalmentajat hankkivat työpaikan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden perusteella. Työhönvalmentajat auttavat työtehtävien soveltamisesta henkilön tarpeiden ja edellytysten mukaisiksi. Työpaikalla on yhteyshenkilö ja yksilöllinen suunnitelma tuelle ja ohjaukselle avotyöntekijälle ja työpaikalle.

Sosiaalihuoltolain mukainen työ

Kårkulla on järjestänyt suojatyötä vammaishuoltolain mukaan vuodesta 1983. Vammaishuoltolaki on nykyään kumottu ja työtoimintaa koskevat säädöksen löytyy sosiaalihuoltolain kohdissa §27d ja §27e.

Sosiaalihuoltolaine mukainen työ jatkuu kahdessa eri yksikössä, toinen Pietarsaaressa, toinen Korsnäsissa.  Muualla, Paraisilla ja Kemiössä, sosiaalihuoltolain mukainen työ tehdään erityishuollon työkeskusten yhteydessä.

Tuetun työllistymisen menetelmä

Tuettu työ on Suomessa ja kansainvälisesti tunnettu toimintatapa, jolla tuetaan ihmisiä, joiden on jostain syystä vaikea työllistyä ja säilyttää työpaikkansa. Kårkullassa on yhdeksän tuetun työllistymisen ohjaajaa, jotka auttavat työnhakijoita löytämään sopivan työn.

Menetelmän viisi kulmakiveä
Perehdytys
Kartoitus
Työn hakeminen
Perehdytys työtehtäviin
Työsuhde solmitaan

Mitä tuetun työllistymisen ohjaaja tekee?
Ohjaaja on asiantuntijakoulutuksen saanut henkilö, joka tuntee tuetun työllistymisen menetelmän, joka:
Luo mahdollisuuksia
Sovittaa työnantajan ja työnhakijan edellytykset ja tarpeet – sopiva työ sopivalle työnhakijalle
Hallitsee kokonaisuuden ja antaa sopivasti tukea ja ohjausta
Verkostoituu
On työnantajan ja työntekijän käytettävissä

Tarjoamme työnantajalle
Apua rekrytointiin ja työtehtävien räätälöintiin
Työssä oppimisen ja seurannan
Tukea ja ohjausta tarpeiden mukaan
Mahdollisuuden saada taloudellista tukea henkilön työllistyessä

Tarjoamme työnhakijalle
Voimavarojen ja mielenkiinnon kartoittaminen
Apua sopivan työn, koulutuksen tai kurssin löytämiseksi
Mahdollisuuden kokeilla eri työtehtäviä
Yksilöllistä ohjausta ja tukea työpaikalla tarpeen mukaan
Mahdollisuuden työsuhteen solmimiseen
Työkokemusta
Tiivistä yhteistyötä työnhakijan ja ohjaajan välillä koko työllistymisprosessin ajan

Palkkaamisella työnantaja tukee henkilön yksilöllistä kehitystä, joka voi johtaa parempaan itsenäisyyteen, itsetuntoon ja itsetuntemukseen. Työnantajana tuet henkilön yhteiskunnallista asemaa ja lisätä erilaisuuden näkyvyyttä lisäten täten suvaitsevuutta. Työnantaja voi tukea henkilöä veronmaksajaksi, joka johtaa pienentyneihin sosiaalikustannuksiin.     

 

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tavoitteena on tarjota toimintaa ja virikettä, fyysistä aktiviteettia ja mahdollisuuden kanssakäymiseen muiden henkilöiden ja ryhmien kanssa.

Toiminta perustuu yksilöllisesti räätälöityyn tekemiseen, elämyksiin ja virikkeisiin jokaisen tarpeiden ja edellytysten mukaisesti. Toiminta rakentuu säännöllisyyteen ja struktuuriin ja tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön kanssakäymiseen ja kommunikointiin. Tarvittaessa käytetään ja kehitetään erilaisia apuvälineitä, jotka tukevat taitoja ja kommunikaatiota.

© 2015 Kårkulla samkommun