Asiantuntija- ja kehittämiskeskus

Asiantuntija- ja kehittämiskeskus, EUC, on Kårkulla samkommunin asiantuntijayksikkö, joka keskitetysti vastaa kuntayhtymän erikoispalveluista, konsultaatioista ja koulutuksista. EUC seuraa alan tutkimusta ja vastaa erikoispalvelujen kehittämisestä. Yksikössä toimii myös kriisi- ja tutkimusosasto. Osa palveluista tarjotaan jalkautuvina palveluina. EUC koostuu kolmesta tiimistä; kliinisestä, asiantuntija- ja kehitystiimistä.

Kliininen tiimi tarjoaa tutkimuksia, kuntoutusta ja kriisihoitoa. Työtiimi kostuu lääkäristä, sairaanhoitajasta, hoitajasta ja ohjaajasta, fysioterapeutista, musiikkiterapeutista, hammaslääkäristä, suuhygienististä ja silmälääkäristä. EUC:ssa toimii tutkimusosasto ja kuntoutus- ja kriisiyksikkö Hyddan.

Asiantuntijatiimi tarjoaa erilaisia selvityksiä ja arviointeja, diagnosointeja ja seurantaa sekä kliinisesti kuntouttavia toimenpiteistä. Työtiimi kostuu lääkäristä, johtavasta kuraattorista, johtavasta psykologista ja johtavasta terapeutista sekä autismiohjaajasta, puheterapeutista ja kuntoutusohjaajasta. Tarjoamme ohjausta, konsultointia ja koulutusta tarpeen ollen kotikunnassa palvelunkäyttäjän verkostossa.

Kehitystiimi kostuu laatukehittäjästä, asumistoiminnan kehittäjästä sekä työ- ja päivätoiminnan kehittäjästä. Kehitystiimi tukee kuntayhtymän ydintoimintaa kansallisten ja kansanvälisten linjausten mukaisesti.

Laatutyö Kårkulla samkommunissa

Kuntayhtymän hallituksen aloitteesta vuonna 2000 otettiin laatutyöskentely systemaattisesti käyttöön . Keskeisenä tavoitteena on alusta asti ollut kehittää laatukäsikirja, jota mahdollisimman moni Kårkullan palveluksessa oleva työntekijä voisi käyttää jokapäiväisessä työssään.

Periaatteena on, että laatukäsikirja toimisi apuvälineenä kartoitettaessa kolmen osapuolen palveluvaatimuksia ja -odotuksia: palveluntuottajat (henkilöstö), palvelun käyttäjät (asiakkaat) ja maksajat (kunnat, kela, vakuutusyhtiöt ym.). Tässä tilanteessa laadulla tarkoitetaan missä määrin näihin odotuksiin on vastattu (huonosti, hyvin, erinomaisesti). Laadun varmistamiseksi kuntayhtymä käy säännöllisesti ja järjestelmällisesti keskusteluja ja solmii sopimuksia eri osapuolten kanssa, mittaa, analysoi ja seuraa miten osapuolet ovat saamansa palvelun kokeneet.  Keskustelun muotoja ovat mm. asiakkaiden kanssa käytävät kausikeskustelut ja henkilökunnan kehityskeskustelut.

© 2015 Kårkulla samkommun