Enheter

Kårkulla samkommun har 42 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

Österby serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Cylindergränd 4, 10620 Ekenäs

Vikarierande enhetschef

Ann Bäckman
Tfn 0247 431 484
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Petra Karjalainen
Tfn 0247 431 579
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Österby boende

Böningsvägen 22, 10620 Ekenäs
Hus A: tfn 0247 431 506
Hus B: tfn 0247 431 507

Brogränds boende

Cylindergränd 4, 10620 Ekenäs
Hus B1: tfn 0247 431 483
Hus B2 (A-modul): tfn 0247 431 498
Hus B2 (B-modul): tfn 0247 431 497

Brogränds boende

Brogränds boende är ett boende som är uppdelat i två olika sidor, B1 och B2. Till B1 hör ett lite gruppboende med tre platser, samt lägenhetsboende med åtta lägenheter. Utöver detta har brukarna som bor i lägenheterna ett gemensamt vardagsrum där de träffas och umgås vissa dagar i veckan. På gården finns också bastu.

B2 är uppdelat i två sidor; ett gruppboende med tre platser samt ett gruppboende med 4 + 1 platser (egen lägenhet med egen ingång, men i direkt anslutning till gruppboendet, endast en vanlig innerdörr mellan)

Brogränd ligger ca 6 km utanför Ekenäs centrum i ett naturskönt område. Dagliga promenader i naturen är viktiga. Månatliga besök till handikappvänlig simhall finns även på schemat.

Många av brukarna på Brogränd använder sig av scheman för att vardagen ska vara så trygg och bra som möjligt. En daglig aktivitet på schemat kan vara t.ex. vita rummet som finns i boendet och används ofta. 

Brukarna på Brogränds boende åker alla iväg på arbete vilket betyder att verksamheten drar i gång på eftermiddagen vid ca 14.00-15.00 när det återvänder hem från sina arbeten. 

Personalen på Brogränds boende består av sju personal kvällstid, två stycken hör till B1 och fem stycken till B2. Nattetid är de två stycken, en på B1 och en vakande nattpersonal på B2. 

Österby boende

Österby boende är ett seniorboende med plats för 11 brukare. Boendet är uppdelat i två sidor, A och B, i två skilda hus. Boendet är beläget ungefär 5 km från Ekenäs centrum.

En del av brukarna åker iväg till arbete under dagen medan andra har seniorverksamet.

Brukarnas delaktighet syns bland annat genom så kallade husmöten. Inför husmötena får brukarna lämna sina frågor i en postlåda som sedan gås igenom under mötet.

Österby boende är uppdelat i två hus som är skiljt från varandra. Sidorna är identiska men spegelvända. På den ena sidan finns det bastu.  Boendet har en stor gård på vilken brukarna gärna spenderar mycket tid under sommaren.

På Österby boende arbetar man 2-3 personer oerdag. En person finns alltid på plats dagtid samt 1-2 kvällstid. Utöver detta samarbetar vi med dagverksamheten som börjar sina morgnar på boendet samt avslutar dagen på boendet under eftermiddagen. Det finns en sovande natta på Österby boende. 

Kvarnens serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Kvarnvägen 2-4, 10300 Karis

Enhetschef

Maria Gröndahl
Tfn 0247 431 504
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Hannele Liljestrand
Tfn 0247 431 446
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kvarnens boende

Kvarnvägen, 2-4 10300 Karis
Tfn 0247 431 503
kaboende@karkulla.fi

Kvarnens arbetscentral

Skyttegatan 4, 10300 Karis
Tfn 0247 431 447

Kvarnens serviceenhet består av arbetscentral och av boendeverksamhet med ett gruppboende för 11 brukare och ett lägenhetsboende för 4 brukare samt stödboende. På Kvarnens boende erbjuds seniorverksamhet.

I boendet vill vi skapa en så hemlik miljö som möjligt, skapa trygghet, gemenskap och trivsel. Vi vill också stöda och handleda brukarna i deras vardag med olika sysslor samt sträva efter ökad självständighet.

I boendet bor personer i varierande ålder med olika grad av handikapp och tilläggshandikapp. Detta ger variation men det är också en utmaning för personalen att kunna bemöta personerna och tillfredsställa deras behov.

Många av brukarna behöver mycket hjälp och för personalen handlar det mycket om att ge grundvård. Vi strävar till att vara mycket ute.

I lägenhetsboendet hjälper vi brukarna att sköta allt som hör vardagen till. Vi hjälper till med städning, matlagning och matuppköp samt hjälper till och handleder brukarna att sköta sin hygien. Strävan är att brukarna i lägenheterna ska bli så självständiga som möjligt. Tyngdpunkten ligger på att skapa trygghet och trivsel samt att hjälpa brukarna att få ett socialt nätverk.

På Karis AC jobbar tre grupper; två grupper med brukare med grava handikapp samt en seniorgrupp. I verksamheten ingår sinnesträning, ADL-träning, utevistelse och upplevelser samt pausgymnastik. Seniorgruppen gör dessutom textilarbeten samt spelar olika spel. Vi utgår från brukarnas egna behov och önskemål.

Brukardelaktighet

Många av brukarna vid boendeverksamheten är i behov av mycket hjälp. De som kan hjälpa till med vardagssysslor av olika slag gör det. Det kan handla om att duka bord, hjälpa till med mindre städsysslor eller att t.ex. vara med och göra veckoschemat.

Vid arbetscentralen har brukarna själva fått påverka innehållet i verksamheten då alla intervjuats och var och en har fått föra fram önskemål.

kvarnens värdegrund

Lokaliteter och personal

I gruppbostaden finns en A- och en B-sida. På A-sidan finns sex stycken rum för brukarna med ett gemensamt vardagsrum samt kök. Två brukare delar på ett badrum med wc. På B-sidan finns fyra stycken rum samt en enrumslägenhet med egen ingång som också har en dörr mot gruppboendets vardagsrum. Ett gemensamt kök finns också på B-sidan. Båda sidorna har ett hjälpkök/tvättstuga med varsin tvättmaskin. I mitten av huset finns ett stort tvättrum med bastu som alla brukare använder. Bastun används också av brukarna i lägenheterna. I mitten av huset finns boendets kansli, där nattan också sover. På enheten jobbar, förutom enhetschefen, 12 personer i tre skift. På natten finns endast en person på plats, dagtid jobbar sammanlagt 2-5 personer i gruppboende samt i lägenhetsboende.

Arbetscentralen delar hus med Eteva på Skyttegatan i Karis lite utanför centrum. I ”vår” del finns fem rum. Vi jobbar i huvudsak i tre av rummen. Det fjärde rummet fungerar som vilorum och det femte rummet som aktivitetsrum, där det bl.a. finns bollhav, en säng och TV. På arbetscentralen jobbar 15 brukare. Två brukare jobbar i hemmagruppen på boendet. Personalen vid arbetscentralen består av fem vårdare och två personliga assistenter

Fyrens serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Bangatan 3-5, 10900 Hangö

Enhetschef

Monica Fjäder-Strandberg
Tfn 0247 431 444
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Lena Ajosmäki
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Fyrens arbetscenter/dagcenter

Bangatan 3-5, 10900 Hangö
Tfn 0247 431 443

Fyrens boende

Linjegatan 28, 10900 Hangö
Tfn 0247 431 490 / 0247 431 500

Fyrens serviceenhet består av en boendeenhet och ett arbetscenter/dagcenter. Fyrens boende erbjuder seniorverksamhet.

Fyrens boende

Verksamheten på boendet började i mitten av januari 1995. De första tio åren verkade Kårkulla i ena husflygeln och Uudenmaan erityishuoltopiiri hyrde den andra husflygeln för sin verksamhet. Sedan 2005 handhar Kårkulla boendeverksamhet i hela huset.

Boendet erbjuder en lugn och fridfull hemmiljö för brukarna. På boendet stöder och handleder vi invånarna enligt deras individuella behov. Genom att ha olika program under veckan strävar vi efter att göra varje dag unik och ge invånarna en meningsfull vardag.

Varje år har vi tillsammans med brukaren ett säsongssamtal där vi tillsammans går igenom hans/hennes nuvarande läge. Brukaren får berätta om sina intressen och önskemål och själv välja de fritidsintressen han/hon vill delta i. Ett annat hjälpmedel som används är samtalsmattan, där brukaren med hjälp av bilder visar vad han/hon tycker/inte tycker om och kan därigenom bättre bli erbjuden den vård och det stöd brukaren önskar och är i behov av.

På boendet bor nio brukare i gruppboende och tre brukare i lägenheter. Därtill fungerar ett rum för korttidsvård. Invånarna bor i enskilda rum med wc och badrum. Förutom deras egna rum har de gemensamt hemtrevliga utrymmen så som vardagsrum, kök och ett duschutrymme med bastu.

Personalen består av 2-3 personer per husflygel under den aktiva tiden på dygnet och en person nattetid. Under veckan är arbetet kvällsbetonat medan det under veckoslutet finns personal dygnet runt.

Fyrens arbetscenter/dagcenter

Arbetscentret/dagcentret inledde sin verksamhet den 1.10.1992 i det före detta ”resande hemmet” på Boulevarden 15 (före det åkte Hangöborna till Ekenäs). Numera verkar Fyrens serviceenhet i hyrda utrymmen på Bangatan 3-5 sedan maj 2008.

Fyrens serviceenhet är en arbetsplats för ca 20 vuxna personer med funktionsnedsättning. På enheten jobbar både svensk- och finskspråkiga personer. I personalgruppen är vi sex personer.

I verksamheten vill vi:

Ge meningsfullt innehåll i vardagen
Ge möjlighet till utveckling utgående från behov, förutsättningar och intressen
Betona att all verksamhet är lika viktig

Fyrens serviceenhet är ett traditionellt arbets-/dagcenter. För tillfället har vi tre arbetsgrupper i huset. Vi sysselsätter oss med underleverantörsjobb för olika företag i Hangö, konst och hantverk av olika slag (broderi, målning, träarbete, tygtryck, tovning, decoupage, tillverkning av borstar, smyckestillverkning), ADL-träning (köksarbeten, städning, social träning, data). Till veckoschemat hör även promenader, gymnastikstunder både i grupp och individuellt, olika sinnesträningar och ”Suomikerho”.

Flemingsgatans serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Flemingsgatan1, 10600 Ekenäs

Boende: tfn 0247 431 486, 0247 431 489
Stödboende: tfn 0247 431 488

Tf enhetschef

Sofia Wickström
Tfn 0247 431 487
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Regina Rehn
Tfn 0247 431 395
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Till Flemingsgatans serviceenhet hör tre gruppboenden och ett stort stödboende.

Flemingsgatans serviceenhet har tre gruppboenden i samma hus. Vi uppmuntrar våra brukare till ett aktivt liv. Vården och omsorgen är individuellt anpassad och vi jobbar på ett habiliterande arbetssätt där vi försöker skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. DUV:s program med sin orkester Trixstar, teater Magnitud, Showdance och fritidsklubben och alla utflykter de ordnar är viktiga delar av fritiden. Utöver det stöder vi våra brukare till andra evenemang, utflykter och händelser som sker runt om i staden.

Stödboende ordnas för personer som bor i egen lägenhet och är i behov av stöd och handledning i olika vardagliga ärenden. Hjälp kan behövas i hemmet, stöd i det vardagliga livet och stöd i det psykiska välbefinnande. Stödinsatserna är individuellt anpassade så att de möter varje individ där behovet finns. Vi jobbar på ett habiliterande arbetssätt där hjälp till självhjälp är en naturlig del. Exempel på saker som kan behövas hjälp i är att läsa och förstå brev, att få pedagogiska hjälpmedel som kan göra en självständigare, att förstå samhället omkring sig, att gå och handla och göra upp en handelslista och meny, städning och klädtvätt och att överhuvudtaget komma igång med dessa saker. Vi fungera som stöd också bl.a. för att veta när man ska gå till läkare samt som stöd vid läkarkontakter.

Stöd ges både i form av personal som ger stödinsatser i hemmet men också genom olika gruppträffar. Vi tror på att för att en människa ska må bra behöver man se till helheten, vi har ett holistiskt synsätt. Vi motionerar, lagar mat och umgås. Vi försöker förebygga ensamhet och isolering som är en kännbart negativ upplevelse och som många gånger leder till illamående och helt andra problem. Stödinsatser ges vid tidigare överenskomna tidpunkter men kontakt kan tas vid behov även däremellan. Antalet besök kan variera från en gång per månad till besök varje dag, allt utgående från de behov som finns.

Brukardelaktighet

På Flemingsgatans serviceenhet jobbar vi för att alla ska vara delaktiga. Medbestämmande och självbestämmande är en naturlig och självklar ingrediens i det vardagliga arbetet. Vi har regelbundet husmöten där de som bor tillsammans lyfter upp saker de vill diskutera och ta ett beslut i, det kan t.ex. handla om trivsel då man bor tillsammans. Vi vill att alla skall få vara trygga och bestämma över sitt liv utifrån sina egna förutsättningar.

Lokaliteter och personal

De tre gruppboenden som hör till enheten är belägna i samma hus. På Flemingsgatans serviceenhet jobbar 14 personer. Personal finns på plats dygnet runt.

För tillfället får 36 brukare service från enheten.

Dagtek serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Enhetschef

Sabina Vaarimo
Tfn 0247 431 406
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Dagverksamhet 

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs
tfn 0247 431 393 / 0247 431 438

Ställföreträdare
Richard Martin

Tfn 0247 431 499
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Utlokaliserad verksamhet (Sara Jansson): tfn 0247 431 367

Dagtek Konst & Hantverk

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs (post)
Ystadsgatan 3, 10600 Ekenäs (ingång)
Tfn 0247 431 440

Ställföreträdare
Sirkka Koskinen
Tfn 0247 431 442
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Birgitta Engström: 0247 431 394

Korttidsvård

Prästängsgatan 14, 10600 Ekenäs

Ställföreträdare
Anne Lindholm
Tfn 0247 431 501
fornamn.efternamn@karkulla.fi


Enhet: tfn 0247 431 445 / 0247 431 533

Dagtek serviceenhet erbjuder dagverksamhet och korttidsvård/lovvård.

Dagverksamhet

Dagteks dagverksamhet omfattar snickeri och underleverantörsarbeten, livsorienterande (LO)-verksamhet samt konst och hantverk. Våra nya utrymmen finns i FIX-huset i Ekenäs centrum. Att vi nu fungerar i samma hus i två olika våningar medför både möjlighet till egna profileringar och synergieffekter i praktiska saker. Utlokaliserad verksamhet ingår som en del i dagverksamheten för flera av brukarna. Dagteks egen chaufför/servicekarl har en viktig roll i vår verksamhet. Dagtek dagverksamhet sysselsätter sammanlagt ca.60 brukare och 16 personal.

Dagverksamhetens tre olika delar har sina egna specifika profiler som utgår från brukares behov och intressen. De flesta av brukarna vid Konst & Hantverk har en utbildning inom konst och/eller hantverk. Målet för verksamheten är att profilera oss som professionella hantverkare med positiv yrkesidentitet och ambitioner. Designen på våra produkter baserar sig på våra hantverkares egna bildmaterial och idéer. Vår verksamhetsmodell med fyra olika verkstäder, där våra brukare jobbar i varierande långa perioder och olika gruppsammansättningar, ger stort utrymme för valfrihet och omväxling. Vi utökar aktivt våra nätverk inom konst och kultur, och är t.ex. en samfundsmedlem i Kettuki ry.

Underleverantörsarbeten görs i samarbete med lokala industriföretag. Många av våra brukare är stolta över att på detta sätt ha ett ”riktigt” arbete. Snickeriets huvudprodukt är fågelholkar med personlig design. Utbytesdagar på torsdagarna ger våra brukare möjlighet att välja en annorlunda verksamhet i den andra våningen, vilket för några personer har blivit en viktig del av veckan.

LO-verksamheten har i samband med flyttningen gått in för att arbeta med smågrupper. En gruppstorlek på 2-5 personer med egna handledare ger möjlighet att på bästa möjliga sätt bemöta brukares individuella behov och intressen. En grupp med Intern Service ansvarar för diskning, byke och andra dagliga uppgifter.

Temadagar och livslångt lärande med IKT-kurser och olika samhälleliga frågor utgör en allt viktigare del i vår verksamhet, och kommer att ytterligare utökas i höst. 

Dagtek samarbetar sedan 2012 med VNF(Västra Nylands Folkhögskola) i form av Open Minds, som är en anpassad utbildning som pågår tre dagar i veckan. Samarbetet startades 2012 med Open Minds Konst, som efterföljdes av Open Minds goes Stage, och nu startar Open Minds Media sitt andra år.  Ungefär 10 av våra brukare deltar varje år i utbildningen. Skolan anordnar utbildningen, och Dagtek ansvarar för de handledare, som följer med våra brukare till VNF. 

Korttidsvård/lovvård

Dagtek boende finns mitt i centrum av Ekenäs och erbjuder korttidsvård/avlastning. Boendet har tre platser. Vi erbjuder en skräddarsydd tillvaro där var och ens önskemål försöker tillgodoses. Vi vill erbjuda en trygg och hemlik miljö där vi mycket satsar på social samvaro, utevistelse och att besöka olika platser ute i samhället. Vi erbjuder även boendeträning för personer vars nästa steg är att flytta från föräldrahemmet. Samarbetet med föräldrar och andra personer i nätverket är viktigt. Under skolornas lov erbjuder vi också lovvård.

© 2015 Kårkulla samkommun